Dyżur wakacyjny

Dyżur wakacyjny

OPŁATY ZA DYŻUR LETNI w PRZEDSZKOLU nr 327 „Kolorowa Kraina”
w okresie od 1 lipca  do 17 lipca 2020 r.   przyjmowane będą:

Przelewem na rachunek bankowy 

 1. Opłata za wyżywienie 55 1030 1508 0000 0005 5021 3052
 • W opisie przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka,
  numer przedszkola macierzystego z dopiskiem  „Dyżur wakacyjny”.
 • Nazwa odbiorcy to Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Bielany m.st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa

Brak wpłat w terminie ()

skutkuje nie przyjęciem dziecka do placówki na dyżur letni.

 1. Wysokość opłat:

Termin I 3 dni x 10 zł= 30 zł

Termin II 5 dni x 10 zł= 50 zł

Termin III: 5 dni x 10 zł= 50 zł

   Termin I,II,III- 13 dni x 10,00 zł = 130,00 zł.

Termin płatności przelewem do 11 maja 2020 r.

Rozliczenie za niewykorzystane żywienie zostanie zwrócone
do  r.  na rachunek bankowy
po złożeniu odpowiedniego dokumentu w placówce,
gdzie dziecko przebywało na akcji letniej

Organizacja dyżurów wakacyjnych w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Przedszkole jako placówka nieferyjna funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący – § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 649 ze zm.).

Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi pracami remontowo -modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu wypoczynkowego.

Dzieci mają zapewnione w tym  czasie miejsce w innym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole, w dzielnicy.

Dyżury wakacyjne przedszkoli/oddziałów przedszkolnych organizowane są w 3 turnusach.

I   1 lipca –  3 lipca  
6 lipca – 10 lipca
13 lipca  -17 lipca
II 20 lipca – 24 lipca
27 lipca – 31 lipca   
3 sierpnia – 7 sierpnia
III 10 sierpnia – 14 sierpnia
17 sierpnia – 21 sierpnia
24 sierpnia – 31 sierpnia

Zapisy na dyżury wakacyjne

 1. Zasady ogólne
 2. Z dyżurów mogą skorzystać wyłącznie dzieci uczęszczające do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę
  oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty, które prowadzą elektroniczną rekrutację wspólnie z m.st. Warszawą.
 3. Zapisy na dyżury wakacyjne prowadzone są z wykorzystaniem systemu elektronicznego.  
 4. We wszystkich dyżurujących przedszkolach/oddziałach przedszkolnych obowiązują
  te same zasady, terminy i kryteria zapisów.
 5. We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny można wskazać dowolną liczbę przedszkoli/oddziałów przedszkolnych.
 6. Pierwszeństwo w przyjęciu na dyżur wakacyjny mają dzieci uczęszczające
  do dyżurującego przedszkola/oddziału przedszkolnego, a następnie dzieci z innych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w dzielnicy.
  Na wolne miejsca przyjmowane są dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych z innych dzielnic.
 7. Dostęp do systemu zapisów
 8. Dostęp do systemu zapisów możliwy jest za pomocą:
 • hasła wydanego przez dyrektora przedszkola/szkoły, po złożeniu przez rodziców/prawnych opiekunów wniosku o jego wydanie.

lub

 • hasła utworzonego przez rodziców/prawnych opiekunów w elektronicznym systemie rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych
  na rok szkolny 2019/2020.

Przy logowaniu się do systemu zapisów na dyżury wakacyjne i systemu rekrutacji obowiązuje to samo hasło.

 Po zalogowaniu się w systemie rodzice/prawni opiekunowie:

 • uzupełniają dane dziecka,
 • wskazują:
 • turnusy w kolejności chronologicznej od turnusu najwcześniejszego,
 • przedszkola/oddziały przedszkolne w każdym z wybranych turnusów
  w kolejności od najbardziej preferowanego,
 • zapisują wniosek w systemie

Przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny

 1. Kolejność przyjęć na dyżur wakacyjny ustala dyrektor przedszkola/szkoły zgodnie
  z zasadami ujętymi w cz. I pkt 5.
 2. W przypadku grupy kandydatów spełniających te same kryteria, ustalając kolejność przyjęć, dyrektor bierze pod uwagę przede wszystkim:
 • wnioski dotyczące rodzeństw,
 • miejsce przedszkola/szkoły na liście preferencji (w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego).
 1. Informacja o zakwalifikowaniu dziecka na dyżur będzie dostępna w elektronicznym systemie zapisów w oraz przedszkolu/szkole, do której dziecko zostanie zakwalifikowane. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie również przesłana
  rodzicom/ prawnym opiekunom na adresy e-mail przez nich wskazane, w terminie określonym w harmonogramie.
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za żywienie, w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu,w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

– lub dostarczenie do placówki organizującej opiekę wakacyjną (w terminie 14 dni od dnia opublikowania informacji o zakwalifikowaniu) zaświadczenia o zwolnieniu z opłat za żywienie z macierzystej szkoły lub zaświadczenia o finansowaniu posiłków przez OPS

 1. Brak uiszczenia opłaty we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca
  w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej
  .
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte na dyżur do wybranych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, mogą zgłosić się do innej dyżurującej placówki, która dysponuje wolnymi miejscami.
 3. Wykaz wolnych miejsc zostanie opublikowany w elektronicznym systemie zapisów w terminach określonych w harmonogramie.

Harmonogram

Koordynacja dyżurów wakacyjnych

Zasady zapisów

WNIOSEK o wydanie hasła do elektronicznego systemu zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w 2020 r.

Plan dyżurów przedszkoli w Warszawie